0

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards อันดับที่ 1 Gold Award สาขาประกอบธุรกิจการผลิต

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards อันดับที่ 1 Gold Award สาขาประกอบธุรกิจการผลิต


2021-03-10 16:42:12

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการเสนอชื่อโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards อันดับที่ 1 Gold Award สาขาประกอบธุรกิจการผลิต
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัล TMA ได้ดำเนินการจัดโครงการรางวัล SMEs Excellence Awards ขึ้นเป็นปีที่ 10 เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของ SMEs ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์สำคัญในการชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยในปี พศ. 2562 อันเป็นปีมหามงคล TMA ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล SMES Excellence Awards ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งต่อ TMA และองค์กรที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ TMA มีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. เพื่อคัดเลือกองค์กร SMEs ดีเด่น ที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการโดยรวมและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลทางธุรกิจ

2. เพื่อสร้างระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทย อันจะเป็นการสร้างความตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับสากล

3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่มาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศขององค์กรธุรกิจ SMEs รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นได้มีความคิดริเริมในการสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งต่อตนเองและประเทศ

4. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัล และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของธุรกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องต่อไป